Privacyverklaring

Discriminatieoost.nl is onderdeel van Vizier. Vizier is gevestigd aan de Arend Noorduijnstraat 15 , 6512 BK te Nijmegen en heeft vestigingen aan de Oldenzaalsestraat 3, 7511 DV te Enschede en aan de Burgemeester Drijbersingel 15, 8021 DA te Zwolle. De organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Contactgegevens
De contactgegevens van Vizier zijn:
– www.vizieroost.nl
– Tel. 024 3240400 (locatie Gelderland)
– Tel. 053 4302299 (locatie Overijssel-Twente)
– Tel. 038 4224762 (locatie Overijssel-IJsselland)
– info@vizieroost.nl

Mevrouw H. Brouwer (officemanager) is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Vizier. Zij is te bereiken via h.brouwer@vizieroost.nl.

Persoonsgegevens
Stichting Vizier verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan de organisatie heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting Vizier verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Overige gegevens worden met uw toestemming vastgelegd voor zover dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw discriminatiemelding, uw informatieverzoek of de behandeling van uw verzoek om een voorlichting/training.

Doel en basis verwerking persoonsgegevens
Stichting Vizier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het verzenden van de nieuwsbrief of uitnodigingen van de organisatie;
– Om contact met u te kunnen onderhouden om de dienstverlening uit te kunnen voeren en uw melding, informatieverzoek of verzoek om een voorlichting/training te kunnen afhandelen.

Registratie van meldingen en informatieverzoeken
Digitale registratie van meldingen en infoverzoeken vindt plaats in het zogenaamde ADV-net, het registratiesysteem dat eigendom is van de landelijke vereniging van antidiscriminatiebureaus, de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, waarmee Stichting Vizier een verwerkersovereenkomst heeft.
Registratie van mailadressen die voor de nieuwsbrieven worden gebruikt vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Spango BV, waarmee Stichting Vizier een verwerkersovereenkomst heeft.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Stichting Vizier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Stichting Vizier hanteert voor de klachtbehandeling, de informatieverzoeken en de verzoeken om een training/voorlichting de bewaartermijn van 5 jaar.
Afmelden voor de nieuwsbrief kan via een link op de nieuwsbrief. De gegevens worden dan, automatisch, uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Vizier verstrekt niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming gegevens aan derden.

Sociale Media
Op de website van Stichting Vizier en discriminatieoost.nl zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als bijvoorbeeld Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze partijen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Stichting Vizier heeft hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaringen van de desbetreffende partijen om kennis te nemen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerven.

De informatie die op deze manier verzameld wordt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar deze partijen en wordt opgeslagen op de servers buiten Nederland, vaak in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram en Google+ zeggen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Twitter: u wordt verwezen naar de privacyverklaring van Twitter / LinkedIn: u wordt verwezen naar de privacyverklaring van LinkedIn / Facebook: u wordt verwezen naar de privacyverklaring van Facebook / Instagram: u wordt verwezen naar de privacyverklaring van Instagram.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vizier. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Stichting Vizier een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die de organisatie van u heeft in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk sturen naar info@vizieroost.nl of naar Stichting Vizier, Arend Noorduijnstraat 15 , 6512 BK te Nijmegen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Stichting Vizier u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Artikel 1 Overijssel reageert zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Vizier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichtbouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens
Stichting Vizier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stichting Vizier via info@vizieroost.nl.

Onvoorzien
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.